Покривите са призвани да пазят къщата от капризите на природата, но тях няма кой да ги пази. Всички стихии...